I. Kaj je ŠTPM?

ŠTPM je taborniško orientacijsko tekmovanje, ki ga organizira Društvo tabornikov Rod Jezerski zmaj iz Velenja. Tekmovanje poteka v Velenju in okolici. Organizator objavi razpis tekmovanja na uradnem spletnem mestu tekmovanja (stpm.rjz.si) vsaj 1 mesec pred začetkom tekmovanja. Ekipa oz. rod mora poravnati startnino najkasneje 5 dni pred začetkom tekmovanja. Za prijave v zadnjem prijavnem obdobju velja višja startnina (kot je navedeno v razpisu). Ostale prijavne pogoje organizator navede v razpisu. V primeru odpovedi ekipe dobi ekipa vrnjen del denarja (če odpove 10 dni pred začetkom tekmovanja, dobi nazaj celo startnino, po tem roku pa dobi ekipa le 50% plačane startnine). V primeru odjave manj kot dan pred tekmovanjem ekipa ne dobi povrnjene startnine.


II. Udeležba na tekmovanju

1. člen

Tekmovanje poteka v štirih kategorijah in posebni kategoriji dvojic: 
- Mini (tisti, ki v tem koledarskem letu dopolnejo 11, 12 ali 13 let)
- Baby Face (tisti, ki v tem koledarskem letu dopolnejo 14 ali 15 let)
- Senior (tisti, ki v tem koledarskem letu dopolnejo 16 let ali več)
- Doubles (tisti, ki v tem koledarskem letu dopolnejo 16 let ali več)

Vsako ekipo sestavlja 4 do 6 članov (vključno z vodjo ekipe); v kategoriji Doubles sestavljata ekipo 2 člana. Rod lahko določi svojega predstavnika, ki spremlja svoje ekipe na tekmovanju. 

Obrazložitev: 
a) Pravico udeležbe na tekmovanju v kategoriji Mini imajo:
- kot najmlajši: člani ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje dopolnijo 11 let,
- kot najstarejši člani ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje dopolnijo 13 let
b) Pravico udeležbe na tekmovanju v kategoriji Baby Face imajo: 
- kot najmlajši: člani, ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje, dopolnijo 14 let,
- kot najstarejši: člani, ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje, dopolnijo 15 let. 
c) Pravico udeležbe na tekmovanju v kategoriji Senior imajo: 
- kot najmlajši: člani, ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje, dopolnijo 16 let, zgornje starostne omejitve ni.
d) Pravico udeležbe na tekmovanju v kategoriji Doubles imajo: 
- kot najmlajši: člani, ki v koledarskem letu, v katerem je tekmovanje, dopolnijo 16 let, - zgornje starostne omejitve ni. 
e) V popolni ekipi je lahko en član za eno leto starejši od prepisane starosti, v nasprotnem primeru ekipa tekmuje v starejši kategoriji, razen v kategoriji Mini, kjer najstarejši član ne sme biti starejši od 13 let.
f) Kategorije niso ločene po spolu, v primeru mešane ekipe pa ima le-ta pri točkovanju določenih panog olajšave, kot je določeno v dokumentu »Točkovanje«.

2. člen

Polnoletni udeleženci tekmujejo na lastno odgovornost. Če ekipa ali posamezni člani niso polnoletni, morajo predložiti pisno izjavo staršev, da dovolijo udeležbo na tekmovanju. Brez pisnega potrdila ekipa ali člani ne morejo startati. Obrazec, na katerem starši potrjujejo, da lahko njihov otrok tekmuje na ŠTPM-u, se nahaja na uradnem spletnem mestu tekmovanja.

3. člen

Vsak član ekipe mora imeti taborniško in zdravstveno izkaznico ter dokument, s katerim dokazuje osebno identiteto (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

4. člen

Udeleženci tekmovanja morajo nositi rutico skozi celotno tekmovanje. Na otvoritvenem in zaključnem zboru (podelitvi) od tekmovalcev pričakujemo, da bodo imeli oblečen tudi kroj.


III. Oprema ekipe

5. člen

Osebno opremo posameznika sestavljajo: uradna taborniška rutica (za člane ZTS), čutarica, svetilka, osebni dokument, potrjena zdravstvena izkaznica, taborniška izkaznica (za člane ZTS), potrdilo za mladoletne.

Obrazložitev: Za vsak manjkajoč del osebne opreme prejme ekipa 5 negativnih točk.

6. člen

Skupno opremo ekipe sestavljajo: prva pomoč, najmanj en kompas, oprema za risanje skic, 2 žepna noža, 2 piščalki, mobilni telefon s fotoaparatom, vrvica (minimalno 5m), meter minimalne dolžine 25 m, svetilka za nočno signalizacijo. 

Obrazložitev: 
a) Prva pomoč je komplet, v katerem mora biti: 3× prvi povoj, 2× elastični povoj, 2× gaza 10×10 cm, paket obližev, 4× trikotna ruta (veljajo taborniške rutice okrog vratu), samolepilni trak, tablete proti bolečinam, pinceta in 50 ml antiseptične tekočine.
b) Za vsak manjkajoči del skupne opreme ekipi odvzamemo 10 točk.
c) Ekipa nosi svojo opremo s seboj ves čas pohoda sama.
d) Svetilke za nočno signalizacijo ni potrebno imeti s sabo na progi.


IV. Pogoji tekmovanja

7. člen

Po prihodu ekipe na kraj tekmovanja preda predstavnik ekipe vodstvu tekmovanja poimensko prijavo ekipe skupaj s članskimi izkaznicami, osebnimi dokumenti, zdravstvenimi izkaznicami in pisnimi izjavami za mladoletne. 

Obrazložitev: Ekipe so dolžne priti na mesto tekmovanja v skladu s pogoji, objavljenimi v razpisu.

8. člen

Startne številke ekipe žrebajo ob prijavi na dan tekmovanja. Ekipe startajo v času in v presledkih, kot jih določi vodstvo tekmovanja.

9. člen

Organizator priskrbi topografske karte v merilu 1 : 25 000.

Obrazložitev: Topografske karte območja, na katerem je tekmovanje, z vrisanimi kontrolnimi točkami preda vodstvo tekmovanja ob startu.

10. člen

Naloge, ki jih ekipe opravljajo na tekmovanju, določi organizacijski odbor tekmovanja.

11. člen

Če tekmovalna komisija ugotovi, da je en član ekipe poškodovan ali bolan tako, da ne more več tekmovati, lahko ekipa tekmuje brez njega. 

Obrazložitev:
a) Ekipa starta v trenutku, ko vodja ekipe prejme startni list.
b) Štiričlanska ekipa tekmuje brez olajšav, tričlanska izven konkurence. To velja tudi, če ekipa »izgubi« člana med tekmovanjem. 
c) V šestčlanskih ekipah naloge na progi opravlja samo pet članov ekipe, ki pa se morajo od naloge do naloge menjevati.

12. člen

V času tekmovanja ekipa ne sme uporabljati nobenih prevoznih sredstev niti zase niti za opremo, razen če to predvidi organizator v okviru poteka tekmovanja. Če organizator izve za uporabo prevoznih sredstev, je ekipa v istem trenutku diskvalificirana.

13. člen

Tekmovalci in spremljevalci ekip so se ves čas tekmovanja dolžni vesti v taborniškem duhu in spoštovati taborniška pravila. V času tekmovanja je strogo prepovedano uživanje alkoholnih pijač in uporaba ostalih drog. Kršitve obravnava in kaznuje ožji organizacijski odbor tekmovanja (ponavadi je to diskvalifikacija ekipe).


V. Orientacijski pohod

14. člen

Ekipa mora prehoditi celotno progo v določenem času. Proga za dvojice je tehnično zahtevnejša in najmanj tako dolga kot proga za kategorijo Senior. Proga za kategorijo Mini, je najkrajša in najmanj zahtevna zaradi starostne skupine. Predvidena je dolžine 50% od proge, ki jo ima kategorija Baby Face. 

Opozorilo! Pri premagovanju proge ekipa ne sme uporabljati nobenih prevoznih sredstev, niti zase niti za opremo, razen če je v tekmovanju panoga, ki vključuje gibanje s prevoznimi sredstvi.

15. člen

Časovnico določi organizator pred tekmovanjem. Prav tako bo pred tekmovanjem določena višina skupnega vzpona. 

a) Ekipa, ki pride v cilj več kot 3 ure po izteku časovnice za pot in naloge, je diskvalificirana.
b) Časovnica se računa po principu predvidenega seštevka časa za premagano pot, vzpon in spust (4 km = 1 h; 400 m vzpona = 1 h; 800 m spusta = 1 h), je pa lahko podaljšana glede na prehodnost terena, kategorijo ali vremenske razmere. Razdalja se meri v zračni liniji med dvema točkama, vzpon in spust pa po optimalni poti.

16. člen

Za beleženje prihoda ekipe na kontrolno točko organizator uporablja sistem SportIdent. Vsaka ekipa tako potrebuje čip za beleženje podatkov. Kavcija za čip znaša 20 € in jo je treba poravnati prvi dan tekmovanja ob prijavi ekipe, v izposojo pa ga dobi na startu orientacijskega pohoda. Ekipa dobi denar vrnjen na cilju orientacijskega pohoda, ko vrne čip nepoškodovan. Če ima ekipa svoj SportIdent čip, mora to navesti ob prijavi ekipe.

17. člen

Ob startu dobijo ekipe startni list z opisom proge, kjer je določeno: 
- katere naloge opravlja ekipa na posamezni kontrolni točki, skupaj s pripadajočimi navodili za izpeljavo, 
- koliko časa je predvidenega za posamezno etapo, za opravljanje določene naloge in za prehod celotne proge (časovnica), 
- skrajni čas, do katerega lahko ekipa še pride do kontrolne točke, da se ji prizna prisotnost (individualni umik kontrolnih točk oz. individualna časovnica). 

a) Ekipa rešuje naloge skupno, tako da vsako nalogo rešuje celotna ekipa na najbolj ustrezen način v mejah tega pravilnika, razen v primerih, ko je določeno, da mora naloge reševati vsak član ekipe posebej oziroma samo nekateri člani. 
b) Na progi in pri izvrševanju nalog je vsakršna pomoč ekipam s strani spremljevalcev prepovedana.

18. člen

Organizator je dolžan v kuverti z nalogami zapisati številko telefona organizatorjev, na katerega lahko ekipa pokliče v primeru izgube, poškodbe ali druge nesreče. Klic na to številko pomeni diskvalifikacijo ekipe, razen v primeru klica zaradi poškodbe enega člana ekipe, ko lahko štiričlanska ekipa po intervenciji nadaljuje s tekmovanjem.


VI. Možne naloge na tekmovanju za kategorije Baby Face, Senior in Doubles

19. člen

Priti na kontrolne točke (v nadaljnjem besedilu: KT), ki so lahko »žive« (na njih je oseba – kontrolor) ali »mrtve« (le zastavica in postaja za potrjevanje prisotnosti ali perforator). Ekipe vnaprej ne vedo, ali je posamezna KT mrtva ali živa. 

a) Vse KT morajo biti označene z zastavico ali tristrano prizmo, velikosti 30 × 30 cm ali znakom iste velikosti, narisanim na terenu (drevo, zid ...). Znak oz. zastavica je rdeče-bele (oranžno-bele) barve, predeljena po diagonali, postavljena v višini vsaj 1 m. Barva mora biti obstojna. Iz optimalne smeri prihoda mora biti vidna najmanj z razdalje 10 m. Izjema je neoznačen KT.
b) Na vsako KT mora priti ekipa v celoti, razen če je v nalogi ekipi drugače določeno. Dokler vsi člani ekipe z vso opremo niso na KT, se prihoda ekipi ne upošteva.
c) Če ekipa na KT ne najde kontrolorja ali zastavice (znaka), lahko izdela skico terena v polmeru 50 m okoli KT z vsemi podrobnostmi. Skica je dokaz, da je bila ekipa dejansko na KT. To skico ekipa preda tekmovalni komisiji takoj ob prihodu na cilj, skupaj z opisom celotnega primera, do katerega je prišlo po napaki traserja, malomarnosti kontrolorja ali tako imenovane višje sile. Za izdelavo skice ekipi priznamo največ 15 minut mrtvega časa. Dokaz je lahko tudi digitalna fotografija, ki jo naredi ekipa in jo posreduje organizatorju. Na fotografiji mora biti poleg značilnega objekta na KT tudi celotna ekipa (razen fotografa).
d) Če ekipa prekorači predpisan skrajni čas za prihod na določen KT, se ji ta KT ne upošteva za najdeno, prav tako tudi ne more opravljati naloge, ki bi jo sicer na tej KT.

20. člen - Vrisovanje

Ekipa kontrolne točke vrisuje na karto: vrisovanje poteka v petek zvečer, po času, ko morajo vse ekipe prispeti na tekmovalni prostor in se prijavit. Nalogo vrisovanja opravljajo vse kategorije, razen kategorija Mini. 

a) Ekipa po prejemu nalog vriše na topografske karte kontrolne točke, določene z nalogami, v določenem času, ki ga ne sme prekoračiti. Po vrisovanju ekipa karte odda, tudi morebitne dodatne liste, če si je z njimi pomagala. Svojih kart ekipa ne sme imeti s sabo na vrisovanju. Komisija sama pogleda pravilnost vrisanih kontrolnih točk in označi, katera je točna, katera približno točna in katera napačna oz. je sploh ni. Kontrolna točka je vrisana (določena) približno točno, če je vrisana v krog s polmerom 2 mm. Središče tega kroga je kontrolna točka, določena v nalogi. Nevrisane in napačno vrisane KT komisija vriše ekipam.
b) Za vsako pravilno vrisano KT dobi ekipa točke, določene v 36. členu pod točko o.
c) Karto z rezultati vrisovanja (in ostalimi navodili) prejme ekipa v trenutku starta (odhoda na progo). Takrat se sama odloči, ali želi, da se ji približno točne KT vrišejo prav ali ne. Časovna zamuda zaradi tega vrisa gre v njeno škodo, točke vriše starter.

21. člen - Prva pomoč

Na določenem mestu nuditi prvo pomoč - po nalogi. 
Znanje, ki ga zahtevamo za opravljanje naloge iz prve pomoči, je po programu do vključno 1. vozla. Naloge so lahko teoretične in praktične.

22. člen - Hitra skica

Hitra skica predstavlja enostavno in pregledno skico določenega terena, izdelano s prosto roko v približnem merilu, označenim severom, merilom in topografskimi elementi (velikost, smer, oddaljenost, višina), določenimi približno samo z očesom, brez uporabe topografskega pribora. Ekipa jo riše v krogu s premerom do 100m (odvisno od vidljivosti) s središčem v KT in v merilu 1:300 ali 1:500.

23. člen - Orientacijski tek

Na določeni kontrolni točki, je potrebno prehoditi progo na karti za orientacijski tek v merilu od 1:5000 do 1:10000. 
Znanje, ki ga zahtevamo je osnovo znanje branja karte in topografije.

24. člen - Skica terena

Ekipa mora narisati skico terena določene KT v določenem merilu ter jo končati na isti KT. 

a) Skica terena predstavlja enostavno in pregledno risbo določenega terena, izdelano s prosto roko v približnem merilu, z označenim severom, merilom in topografskimi elementi (velikost, smeri, oddaljenost, višine). Razdalje in smeri do izmerjenih objektov označimo. Pomembnejša od absolutne natančnosti prikaza posameznih objektov sta popolnost prikaza in pravilni medsebojni odnosi objektov. Skica terena vsebuje stalne objekte in pojave na zemljišču, vidne v krogu s premerom do 200 m okoli stojišča (odvisno od preglednosti), v merilu od 1 : 500 do 1 : 1000. Območje skice določimo v nalogi (krog, krožni izsek, izsek kolobarja, trikotnik, itd.). 

25. člen - Skica pod kotom

Ekipa mora narisati skico pod kotom določene KT v določenem merilu ter jo končati na isti KT. 
Skica pod kotom predstavlja enostavno in pregledno risbo določenega terena, izdelano s prosto roko v približnem merilu, z označenim severom, merilom in topografskimi elementi (velikost, smeri, oddaljenost, višine). Razdalje in smeri do izmerjenih objektov označimo. Pomembnejša od absolutne natančnosti prikaza posameznih objektov sta popolnost prikaza in pravilni medsebojni odnosi objektov. Skica pod kotom vsebuje stalne objekte in pojave na zemljišču, vidne v krogu s premerom do 200 m okoli stojišča (odvisno od preglednosti), v merilu od 1 : 500 do 1 : 1000. Območje skice obsega le izsek podan v stopinjah s strani organizatorja.

26. člen - Skica na daljavo

Ekipa mora narisati skico na daljavo določene KT v določenem merilu ter jo končati na isti KT. 

a) Skica na daljavo predstavlja enostavno in pregledno risbo določenega terena, izdelano s prosto roko v približnem merilu, z označenim severom, merilom in topografskimi elementi (velikost, smeri, oddaljenost, višine). Pomembnejša od absolutne natančnosti prikaza posameznih objektov sta popolnost prikaza in pravilni medsebojni odnosi objektov. Skica na daljavo vsebuje stalne objekte in pojave na zemljišču, vidne v krogu s premerom do 200 m okoli središča (odvisno od preglednosti), v merilu od 1 : 500 do 1 : 1000. Območje skice določimo v nalogi (krog, krožni izsek, izsek kolobarja, trikotnik, itd.).
b) Skico terena na daljavo rišemo na enak način in v enakih merilih kot skico terena, vendar na njej ne označujemo smeri in razdalj. Središče skice je od stojne točke oddaljeno vsaj 200 m. Območje skice določimo v nalogi. Na območje skice člani ekipe nimajo dostopa.

27. člen - Kroki

Ekipa mora izdelati kroki določene KT v določenem merilu in polmeru ter ga dokončati na tej KT.

a) Kroki je podroben in natančen načrt manjšega zemljišča premera do 100 m. Izdelan je v merilu od 1 : 200 do 1 : 500 z uporabo risarskih pripomočkov (ravnilo, kotomer, barvice itd.). Za merjenje smeri in razdalj uporabljamo topografske pripomočke (kompas, busola, tračni meter). Ker kroki podaja trenutno situacijo, mora vsebovati tudi objekte, ki so začasno na tem terenu (šotori, vozila ipd.). Objekti morajo biti natančno orientirani in vrisani v določenem merilu (velikost, razdalje). Ekipa vrisuje objekte z lastnimi pogojnimi topografskimi znaki in jih vpiše v legendo.
b) Uporaba geodetskih inštrumentov (vključno z GNSS) ni dovoljena, dovoljena pripomočka za meritve sta le merski trak in kompas (busola).

28. člen - Prehod minskega polja

Na določeni KT prehoditi "minsko polje" po prosti poti, ki je podana z azimuti in razdaljami. Narisati skico minskega polja v določenem merilu.

a) Pri prehodu "minskega polja"je potrebno s pomočjo petih azimutov in razdalj poiskati končno točko. Kontrolor tekmovalcem vsako naslednjo razdaljo in azimut pove šele, ko odmerijo prejšnjo. Tekmovalci se po prihodu na lomno točko ne smejo vračati nazaj na prejšnje točke ali si jih označevati. Dolžina posamezne “stranice” minskega polja ne sme presegati 20 m. Kontrolor ekipi ne izda koliko znaša njihovo odstopanje - ne na lomnih točkah kot tudi ne na končni točki.
b) Ocenjuje se zgolj končna točka, pri čemer dobi 100 točk ekipa z odstopanjem, manjšim od 50cm. Ekipa, ki zgreši končno točko za več kot 2m za prehod dobi 0 točk. Vsem ostalim se točke razporedijo (linearno) sorazmerno glede na odstopanje.
c) Čas za prehod minskega polja je omejen na 10 minut. Ekipa dobi mrtvi čas izključno v primeru, da mora čakati na izvrševanje naloge zaradi gneče na KT.

29. člen - Poročilo poti

Napisati poročilo o prehojeni poti in opravljenih nalogah. 

a) Poročilo o prehojeni poti naj bi pomagalo kaki drugi skupini oz. ekipi, da bi lahko hitro prehodila isto pot. Zato je zelo pomemben opis poti in objektov ob njej, kot tudi podatki, bistveni za preživetje v primeru bivakiranja. Pomembni so tudi opisi KT. Del poročila, ki govori o opravljenih nalogah, naj vsebuje tudi podatke o kraju, času in kvaliteti opravljenih nalog.

30. člen - Topografski test

Odgovoriti na topografski test s skupno 20 vprašanji na ekipo. Topografski test rešujejo vse kategorije, razen kategorija Mini. Rešuje se v petek zvečer.

a) Topografski test rešuje vsak član ekipe posebej. Test za vsakega člana ekipe vsebuje pet vprašanj. 
b) Izpraševanje poteka po testnem sistemu, odgovoriti je potrebno v roku petih minut. 
c) Test po navadi vsebuje dve vprašanji iz topografskih pojmov, dve vprašanji o topografskih znakih ter vprašanje o absolutni in relativni nadmorski višini.
d) Odgovori morajo biti pravilni in natančni. Vse točke dobi le popoln odgovor (primer: "reka, široka več kot 10 m") Nepopolni odgovori, ki vseeno ustrezajo pomenu znaka, so vredni polovico točk (primer: »široka reka«). Napačni odgovori so ocenjeni z 0 točkami. 
e) V štiričlanski ekipi lahko v okviru petih minut test petega člana reši drug tekmovalec iste ekipe.

31. člen - Tematski test

Odgovoriti na vprašanja iz določene tematike, ki jo določi organizator in jo objavi v razpisu tekmovanja. Gradivo je dostopno na spletni strani tekmovanja.

a) test je skupinski in je pisen, lahko vsebuje tudi praktične naloge.
b) reševanje testa traja 5 minut, če ni na samem testu določeno drugače
c) kraj testiranja določi organizator in je lahko: pred startom, na določeni KT ali po prihodu na cilj.

32. člen - Neoznačen KT

Priti na neoznačeno KT, ki pa je nedvoumno prepoznaven orientacijski objekt. 

a) Ekipa svojo prisotnost na KT potrdi na enega izmed treh možnih načinov: lahko izdela skico terena v polmeru 50 m okoli KT z vsemi podrobnostmi, lahko izdela opis KT ali pa posname digitalno fotografijo. Na fotografiji mora biti poleg značilnega objekta na KT tudi celotna ekipa razen fotografa. Ekipa fotografijo pokaže kontrolorji ob prihodu v cilj.
b) Točkuje se le to, da je na osnovi skice, opisa ali slike jasno, da je ekipa bila na pravi točki.

33. člen - Spretnostni poligon

Pri premagovanju spretnostnega poligona sodelujejo vsi člani ekipe. Na koncu poligona morajo tekmovalci z zračno puško zadeti prazno konzervo. Vsak tekmovalec ima na voljo 3 naboje. Šteje se skupni čas ekipe. Če so v ekipi 4 člani, mora peto mesto zapolniti nekdo drug, v primeru šestih pa en žal ne tekmuje.

34. člen - Streljanje z lokom

Streljanje z lokom opravlja ekipa na enem izmed KT-jev. Ciljajo v tarčo, ki je razdeljena na 10 krogov. Oddaljenost strelca od tarče je 8m za kategoriji Mini in Baby Face, 10m za kategoriji Senior in Doubles. Vsak član ekipe ima na voljo en poizkusni strel in nato še tri strele, ki štejejo za točke. Če so v ekipi 4 člani, mora peto mesto zapolniti nekdo drug, v primeru šestih pa en žal ne tekmuje.

35. člen - Signalizacija

Med tekmovanjem prenesti sporočilo s pomočjo dnevne ali/in nočne signalizacije.

a) Prenos sporočila s semaforjem in Morsejevo abecedo opravi ekipa samo v eni smeri, na razdalji 50–100 metrov. Sporočilo vsebuje 30 znakov mednarodne abecede v obliki 6 vrstic po 5 znakov nevezanega besedila. 
b) V semaforju ekipa oddaja in sprejema z zastavicami, v Morsejevi abecedi pa z baterijo (dolgi in kratki enobarvni bliski) ali z zastavicami.

36. člen - Naloga organizatorja

Glede na možnosti in pogoje lahko organizator doda eno dodatno nalogo, ki je povezana s taborniškimi veščinami.

a) O dodatni nalogi organizatorja so ekipe obveščene na sestanku vodij ekip; če pa potrebujejo posebno opremo, mora biti ta navedena že v razpisu.
b) Kraj dodatne naloge določi organizator in je lahko pred startom, na določeni KT ali po prihodu na cilj.

37. člen - Hitrostna etapa

Med dvema v nalogi določenima KT opraviti hitrostno tekmovanje (hitrostna etapa).

a) Proga za hitrostno tekmovanje je lahko dolga do 1000 m. Relativna višinska razlika mora biti 0 ali negativna.
b) KT, ki je cilj hitrostne etape, si ekipa preriše na svojo karto na startu hitrostne etape. Ekipa starta (ji začne teči čas), takoj ko se ji predstavi cilj.
c) Kot čas prehoda proge za hitrostno tekmovanje se šteje čas od predstavitve cilja (izročitve karte) in prihodom zadnjega člana ekipe na cilj hitrostne etape.
d) Organizator na področju hitrostne etape karto reambulira.

VII. Točkovanje pri kategorijah Baby Face, Senior in Doubles

38. člen

Ekipa lahko za posamezne izvršene naloge na tekmovanju osvoji naslednje število točk: 

a) Za vsako najdeno KT na terenu (18. člen) po 100 točk.

b) Za naloge iz prve pomoči (20. člen) lahko dobi ekipa do 100 točk. Naloge ocenjuje strokovnjak.

c) Vsi risarski izdelki se ocenjujejo primerjalno znotraj ene tekmovalne kategorije. Risarski izdelek ocenimo z 0 točkami, če na njem ni označen sever ali merilo, če nima vsebine ali če je vsebina popolnoma napačna. Če je narisan izven predpisanega merila, če je navedeno napačno merilo ali je napačno orientiran, ga ocenimo, število točk pa se razpolovi. V primeru, da je risarski izdelek ocenjen z manj kot polovico (četrtino) možnih točk za pravilnost, je tudi ocena urejenosti lahko le polovica (četrtina) možnih točk za urejenost. Po končanem tekmovanju so na ogled vse komisijske skice (ideali). Člani tekmovalne komisije, ki ocenjujejo topografske izdelke, lahko prilagajajo kriterije ocenjevanja terenu (določijo delež prikazovanja reliefa, reambulacije) in ga v tem primeru razložijo na sestanku vodij ekip.

d) Za skico terena, skico pod kotom in skico na daljavo (23., 24., in 25. člen) lahko ekipa osvoji do 100 točk. Skico terena ocenjujemo po naslednjih merilih:
- za točnost na skici označenih izmerjenih objektov do 5 točk,
- za pravilno orientiranost in sorazmerno predstavljanje razdalj, objektov, komunikacij in površin do 50 točk,
- za celovitost prikaza vseh objektov do 30 točk,
- za pravilno predstavitev konfiguracije terena do 10 točk,
- za uporabo topografskih znakov, legendo, grafično obdelavo, estetski izgled, urejenost,do 5 točk.

e) Za točen prehod po prosti poti čez "minsko polje" (28. člen) dobi ekipa do 100 točk. Vsaka pravilno določena lomna točka pomeni 20 točk.

f) Za poročilo o prehojeni poti in izvršenih nalogah (29. člen) lahko ekipa dobi do 60 točk. Pri poročilu o prehojeni poti ocenjujemo: 
- podatki o poti - progi (izbor poti, objekti na poti, pogozdenost, relief, vodni tokovi, zavetje, počivališče, bivak, pitna voda in hrana) do 40 točk, 
- podatki o izvršenih nalogah do 10 točk, 
- oblika poročila (čitljivost, rokopis, naslovi, podpisi) do 10 točk.

g) Za hitro skico (21. člen) lahko ekipa osvoji do 50 točk. Hitro skico ocenjujemo po naslednjih merilih:
- za natančnost in upoštevanje danega merila, pravilno orientacijo in sorazmerno prikazovanje razdalj, objektov in površin do 20 točk, 
- za objekte, pravilno predstavljene komunikacije, površine, vode do 10 točk, 
- za pravilno predstavljen relief do 10 točk, 
- za vnašanje posebnih topografskih znakov, legendo, grafično obdelavo, estetski izgled, urejenost do 10 točk.

h) Vsak točen odgovor pri topografskem testu (30. člen) je vreden 5 točk, kar pomeni da lahko ekipa osvoji do 100 točk.

i) Če ekipa dokaže svojo prisotnost na neoznačenem KT (32. člen), dobi za najdeno KT do 100 točk, sicer dobi 0 točk.

j) Pri premagovanju spretnostnega poligona (33. člen), lahko dobi ekipa do 50 točk za uspešno opravljen poligon in do 50 točk za uspešno streljanje z zračno puško.

k) Pri streljanju z lokom (34. člen) lahko ekipa zbere največ 60 točk. Točke vseh strelov se seštejejo (brez poizkusnega), vsota teh točk pa se deli s številom članov v ekipi.

l) Za točnost signaliziranja (35. člen) 60 točk v vsaki vrsti signalizacije. Vsaka napačna črka pomeni 3 negativne točke. Če je več kot četrtina črk sporočila napačnih, točk ne dodelimo.
Za hitrost signalizacije (35. člen) do 60 točk v vsaki vrsti signalizacije. Vse točke dobi ekipa, ki je sporočilo prenesla najhitreje. Ostale ekipe dobijo premo sorazmerno manj točk, pri čemer dobijo ekipe, ki so sporočilo prenesle v času 4 minut ali več v Morsejevi abecedi oz. 3 minutah ali več v semaforju 0 točk. Če je več kot četrtina črk sporočila napačnih, se točke za hitrost signalizacije ne dodelijo. 

m) Skica minskega polja (28. člen) lahko ekipi prinese do 100 točk. Skico minskega polja ocenjujemo po naslednjih merilih:
- za natančnost in upoštevanje danega merila, lahko ekipa doseže do 20 točk,
- za narisan oziroma pravilno označen sever, lahko ekipa doseže do 10 točk, vendar če tega na skici ni razvidno razbrati, se celotna skica oceni z 0 točk,
- za vsako pravilno narisano točko na skici, pravilno označeno z zastavico in podanim kotom je možno dobiti 10 točk. Za vseh 5 zastavic torej skupno 50 točk,
- za pravilno urjeno skico z vsemi potrebnimi podatki; datum, ime ekipe, podpis, in vse ostale potrebne informacije na skici je možno doseči 20 točk.

n) Orientacijski tek, oziroma prehod orientacijske karte, lahko ekipi prinese do 100 točk. (22. člen)
- točke se dodelijo glede na število kontrolnih točk, ki jih mora ekipa poiskati na tej nalogi. (če je 5 kontrolnih točk vsaka prinese 20 točk in tako skupno 100 točk za vse poiskane kontrolne točke)
- za poiskano kontrolno točko je možno dobiti le vse točke ali pa 0, vmesnih točk organizator ne dodeljuje

o) Pri vrisovanju dobi ekipa za vsako pravilno vrisano kontrolno točko 30 točk. (19. člen)

p) Za profil terena (27. člen) lahko ekipa dobi do 100 točk. Ocenjuje se:
- pravilnost profilne črte do 80 točk,
- pravilnost in popolnost prikaza prometnic in vodotokov, ki jih profilna črta seka, do 10 točk,
- navedba koordinat skrajnih točk, grafična obdelava in izgled do 10 točk.

q) Za kroki (26. člen) dobi ekipa do 150 točk. Pri ocenjevanju krokija upoštevamo:
- pravilnost prikaza objektov - zgradb (lega, smer in velikost) do 80 točk
- pravilnost prikaza komunikacij, vodotokov in površin do 40 točk
- pravilnost prikaza konfiguracije terena do 10 točk
- oznake na krokiju, topografski znaki, legenda do 10 točk
- izgled, grafična obdelava, urejenost do 10 točk.

r) Tematski test (31. člen) je vreden skupno 50 točk in je sestavljen iz predvidoma 10 vprašanj.

s) Člani tekmovalne komisije, ki ocenjujejo topografske izdelke, lahko prilagajajo kriterije ocenjevanja terenu (določijo delež prikazovanja reliefa, reambulacije) in ga v tem primeru razložijo na sestanku vodij ekip. Skupno število točk mora ostati enako.
Obrazložitev: Na območju krokija je malo komunikacij (samo ena cesta), vendar je relief razgiban. Organizator tako predpiše prikazu konfiguracije terena dodatnih 20 točk (skupaj 30 točk) in dodatnih 10 točk prikaza objektov (skupaj 90 točk). Za komunikacije ostane 10 točk.

t) Za nalogo organizatorja (35. člen) največ 50 točk.

u) Za najboljši čas, dosežen na hitrostnem tekmovanju (25. člen), dobi ekipa 60 točk. Ostale ekipe dobijo sorazmerno manj točk, pri čemer dobijo 0 točk ekipe, ki presežejo skrajni čas (časovnica) določen s strani organizatorja.

39. člen

Ekipa lahko dobi negativne točke v naslednjih primerih:
a) Ekipa dobi za vsak del osebne opreme, ki ga ne more pokazati na startu ali določeni KT (7. člen), 5 negativnih točk. Štiričlanski ekipi ne odbijemo točk za osebno opremo petega člana. Ekipe netabornikov ne dobijo negativnih točk za rutke. 
b) Ekipa dobi za vsak del skupne opreme, ki ga ne more pokazati na startu ali določeni KT, po 10 negativnih točk (8. člen).
c) Za vsako minuto zamude ob prihodu na cilj po času, določenem v nalogi (16. člen), dobi ekipa 3 negativne točke. Po prekoračitvi treh ur časovnice je ekipa diskvalificirana.
d) Za prepisovanje, prerisovanje ali izmenjavo izdelkov je ekipa kaznovana s 100 negativnimi točkami, izdelek pa ocenjen z 0 točkami. Odločitev o tem sprejmejo sodniki na KT ali pri določeni nalogi.

40. člen

Ekipa je lahko diskvalificirana v naslednjih primerih: 
a) če prekorači skrajni čas, ki je predviden za prihod na cilj (15. člen).
b) če zase ali za svojo opremo uporablja prevozna sredstva (14. člen) 
c) če pride do ugotovitve, da se v ekipi nahaja prestar udeleženec, tekmovalec s potvorjeno identiteto ali neprijavljen tekmovalec (11. člen) 
d) če uporablja nedovoljene tehnične ali druge pripomočke (npr. geodetske inštrumente) pri izdelavi krokija in drugih skic (23. in 26. člen) 
e) če krši pogoje tekmovanja, objavljene v razpisu, ali druge predpise s strani organizatorja.


41. člen

Za vsako žensko v ekipi dobi ekipa dodatne točke:
a) 5 točk v kategorijah Mini in Baby Face
b) 20 točk v kategorijah Senior in Doubles

VIII. Možne naloge in ocenjevanje kategorije Mini

42. člen

Priti na kontrolne točke, ki so lahko »žive« (na njih je oseba – kontrolor) ali »mrtve« (le zastavica in postaja za potrjevanje prisotnosti ali perforator). Ekipe vnaprej ne vedo, ali je posamezna KT mrtva ali živa. 

a) Vse KT morajo biti označene z zastavico ali tristrano prizmo, velikosti 30 × 30 cm ali znakom iste velikosti, narisanim na terenu (drevo, zid ...). Znak oz. zastavica je rdeče-bele (oranžno-bele) barve, predeljena po diagonali, postavljena v višini vsaj 1 m. Barva mora biti obstojna. Iz optimalne smeri prihoda mora biti vidna najmanj z razdalje 10 m. Izjema je neoznačen KT.
b) Na vsako KT mora priti ekipa v celoti, razen če je v nalogi ekipi drugače določeno. Dokler vsi člani ekipe z vso opremo niso na KT, se prihoda ekipi ne upošteva.
c) Če ekipa na KT ne najde kontrolorja ali zastavice (znaka), lahko izdela skico terena v polmeru 50 m okoli KT z vsemi podrobnostmi. Skica je dokaz, da je bila ekipa dejansko na KT. To skico ekipa preda tekmovalni komisiji takoj ob prihodu na cilj, skupaj z opisom celotnega primera, do katerega je prišlo po napaki traserja, malomarnosti kontrolorja ali tako imenovane višje sile. Za izdelavo skice ekipi priznamo največ 15 minut mrtvega časa. Dokaz je lahko tudi digitalna fotografija, ki jo naredi ekipa in jo posreduje organizatorju. Na fotografiji mora biti poleg značilnega objekta na KT tudi celotna ekipa (razen fotografa). d) Če ekipa prekorači predpisan skrajni čas za prihod na določen KT, se ji ta KT ne upošteva za najdeno, prav tako tudi ne more opravljati naloge, ki bi jo sicer na tej KT.

43. člen - Azimut

Tekmovalci morajo s kompasom izmeriti azimut točke, ki jo predhodno določi organizator.

44. člen - Skica terena

Ekipa mora narisati skico terena določene KT v določenem merilu ter jo končati na isti KT.

a) Skica terena predstavlja enostavno in pregledno risbo določenega terena, izdelano s prosto roko v približnem merilu, z označenim severom, merilom in topografskimi elementi (velikost, smeri, oddaljenost, višine). Razdalje in smeri do izmerjenih objektov označimo. Pomembnejša od absolutne natančnosti prikaza posameznih objektov sta popolnost prikaza in pravilni medsebojni odnosi objektov. Skica terena vsebuje stalne objekte in pojave na zemljišču, vidne v krogu s premerom do 200 m okoli stojišča (odvisno od preglednosti), v merilu od 1 : 500 do 1 : 1000. Območje skice določimo v nalogi (krog, krožni izsek, izsek kolobarja, trikotnik, itd.). 

45. člen - Frača, lok, puška

Streljanje ekipa opravlja na enem izmed KT-jev. Z lokom in puško morajo tekmovalci zadeti tarčo, oddaljeno 8 m. Tarča za lok je razdeljena na 10 krogov, pri loku in frači tekmovalci ciljajo manjšo tarči, in dobijo točko kamorkoli jo zadanejo. Oddaljenost tarče pri frači je 5 m.

46. člen - Šotorka

Ekipa mora postaviti šotor iz dveh šotork, v skladu s pravili mnogoboja za postavljanje šotora iz dveh šotork.

47. člen - Morsejeva abeceda

Ekipa mora prevesti sporočilo iz morsejeve abecede.

48. člen - Prva pomoč

Tekmovalci morajo poznati, našteti ali poimenovati vsebino kompleta prve pomoči. Pravilno morajo tudi oskrbeti poškodovanca in nuditi potrebno prvo pomoč.

49. člen - Naloga organizatorja

Glede na možnosti in pogoje lahko organizator doda eno dodatno nalogo, ki je povezana s taborniškimi veščinami.

a) O dodatni nalogi organizatorja so ekipe obveščene na startu; če pa potrebujejo posebno opremo, mora biti ta navedena že v razpisu.
b) Kraj dodatne naloge določi organizator in je lahko pred startom, na določeni KT ali po prihodu na cilj.
c) Pravila za opravljanje naloge organizatorja tekomvalci izvejo na mestu opravljanja naloge.

50. člen - točkovanje Mini

a) Azimut
- Odstop do 5 stopinj (+/-) od pravilno izmerjenega azimuta, se oceni s 5 točkami;
- Če ekipa od podanega azimuta odstopa od 5 do 10 stopinj (+/-), prejme polovično število točk;
- Odstopanje od podanega azimuta za več kot 10 stopinj se oceni z 0 točkami.

b) Skica terena
Največ možnih točk za skico je 10 točk.

- 5 točk je namenjenih za pravilnost skice (pravilna oddaljenost objektov, pravilno označeni in narisani objekti, skica je narisana v merilu, označeni so vsi pomembni objekti v bližini, označena stojiščna točka)
- 1 točka: na skici je označen sever;
- 1 točka: pravilne oznake datuma, akcije, podpis in podatki o avtorju;
- 1 točka: legenda;
- 1 točka: označeno merilo;
- 1 točka: estetika.

c) Frača, lok, puška
Ekipa ima na voljo 10 strelov. Vsak član ekipe mora streljati vsaj enkrat. Vsak zadet strel s fračo in puško je ocenjen z eno točko. Pri streljanju z lokom se ocenjuje v skladu z tarčo namenjeno loku (sredina tarče, vse točke; izven tarče, nič točk).

d) Šotorka
Ekipa lahko pri postavljanju šotora iz dveh šotork zbere največ 10 točk.

- 5 točk je namenjenih časovnici: če ekipa postavi šotor v dveh minutah dobi vse točke; šotor postavljen v 2-3 minutah je ocenjen s 4 točkami; šotor postavljen v 3-4 minutah je ocenjen z 3 točkami; šotor postavljen v 4-5 minutah je ocenjen z 2 točkama; šotor postavljen v času nad 5 minut je ocenjen z 1 točko.
- 1 točka: odnos do opreme;
- 1 točka: pravilno razporejene odprtine (žepi navzdol);
- 1 točka: disciplina (obnašanje do kontrolorja, komunikacija ekipe);
- 2 točki: splošen vtis - izgled šotora (sleme ni povešeno, platna so napeta, klini so pravilno zabiti).

e) Morsejeva abeceda
- Če ekipa pravilno prevede stavek iz Morsejeve abecede v slovenščino prejme 5 točk;
- Če ekipa pravilno prevede polovico stavka prejme polovično število vseh možnih točk;
- Če ekipa pravilno prevede manj kot polovico stavka ali stavka ne prevede, prejme 0 točk.

f) Prva pomoč
Ekipa lahko na KT-ju prve pomoči zbere 10 točk.

- 5 točk ekipa prejme, če zna pravilno poimenovati ali našteti (odvisno od naloge) stvari v kompletu prve pomoči;
- ekipa prejme 5 točk, če pravilno nudi prvo pomoč poškodovancu (glede na nalogo).

g) Naloga organizatorja
Nalogo organizatorja se ocenjuje v skladu s pravili organizatorja. Tekmovalci so o ocenjevanju naloge obveščeni pred opravljanjem naloge.

IX. Organi tekmovanja

51. člen

Organi tekmovanja so:
- vodja tekmovanja,
- organizacijski odbor,
- kontrolorji.

52. člen

Organizacijski odbor tekmovanja in vodjo tekmovanja imenuje ter razreši rodova uprava RJZ. Kontrolorje določi vodja tekmovanja. Komisijo za razrešitev pritožb sestavljajo trije člani, to so člani organizacijskega odbora in glavni sodnik. Komisija za razrešitev pritožb je sklepčna, če so prisotni vsi člani komisije.
Obrazložitev: Tekmovalne ekipe se lahko pritožijo pisno v roku pol ure po objavi rezultatov na cilju drugega dne.


X. Rezultati

53. člen

Organizacijski odbor po pregledu vseh materialov in odločitvi komisije za razrešitev pritožb ugotovi in potrdi končne rezultate ter izda pisno poročilo. Rezultati, ki jih potrdi organizacijski odbor, so dokončni. Objavijo jih na zboru vseh ekip v čim krajšem času po zaključnem tekmovanju.

54. člen

Uvrstitev ekip določamo glede na skupno število točk, zmanjšano za negativne točke.

55. člen

Pokal Ferko dobi ekipa ki je izbrana s strani kontrolorjev.
Obrazložitev: Pokal Ferko se podeli najbolj "fer" ekipi po mnenju kontrolorjev. V primeru, da nobena ekipa ne izstopa, pokal ni podeljen.


XI. Končne določbe

56. člen

Ker se lahko zgodi, da se ekipa na progi izgubi, je organizator dolžan predvideti ukrepe, s katerimi taki ekipi zagotovi varnost.

57. člen

Organizacijski odbor si pridržuje pravico do tolmačenja pravil in njihovega prirejanja zaradi objektivnih razlogov.